Verschillende akkoorden getoond met pianotoetsen.

Een akkoord is de samenklank van drie of meer tonen, die harmonisch samenklinken. Een samenklank van slechts twee tonen noemt men een (harmonisch) interval of tweeklank. In de lichte muziek is het gebruikelijk om akkoorden te noteren d.m.v. akkoordsymbolen. Zie een overzicht van alle Majeur- en Mineur akkoorden

Akkoorden getoond met pianotoetsen

Majeur en mineur -Akkoorden overzicht

Piano akkoorden

Drieklanken piano 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Akkoorden oefenen

Zie akkoorden in 12 toonsoorten:

Akkoorden weergegeven in letters. De onderstreepte letters geven de veranderingen ten opzichte van het majeur akkoord aan.

Majeur mineur(m) septiem(7)
C    e    g
Des   f   as
D   fis   a
Es   g   bes
E  gis   b
F   a   c
Fis   ais   cis
G   b   d
As   c   es
A   cis   e
Bes   d   f
B   dis   fis
c   es  g
des   fes   as
d   f   a
es   ges   bes
e   g   b
f   as   c
fis   a   cis
g   bes   d
as   ces   es
a   c   e
bes   des   f
b   d   fis
c   e  g   bes
des   f   as  ces
d   fis   a   c
es g  bes   des
e  gis  b  d
f   a   c   es
fis  ais  cis  e
g   b   d   f
as   c   es   ges
a   cis   e   g
bes   d   f   as
b   dis   fis   a
Mineur 7(m7) verminderd (dim) *  sus4
es  g  bes 
Des  fes as  ces
D  f  a  c
Es  ges  bes  des
E  g  b  d
F  as  c  es
Fis  a  cis  e
G  bes  d  f
As  ces  es  ges
A  c  e  g
Bes  des f  as
B  d  fis  a
c   es   ges
des  fes  g (ases)
d  f  as
es  ges  a (beses)
e  g  bes
f  as  ces
fis  a  c
g  bes  des
as  ces  d (eses)
a  c  es
bes   des   fes
b  d  f
c   f   g
des   e   as
d  g  a
es   f   bes
e  a  b
f  bes  c
fis  b  cis
g  c  d
as  des  es
a  d  e
bes  es  f
b  e  fis
* Het verminderd akkoord (dim akkoord) is een opeenstapeling van kleine tertsen. In de praktijk zijn er drie verschillende varianten van dit akkoord mogelijk.